ຕອນທີ 3: ຫຼັກການຄັດເລືອກຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ ໜຶ່ງເມືອງ ໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ

0
634

ການຄັດເລືອກຜະລິດຕະພັນໃດໜຶ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນວິນຄ້າ ໜຶ່ງເມືອງ ໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ ນັ້ນຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫຼັກການດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 1. ຜະລິດຕະພັນນັ້ນຕ້ອງເປັນສິນຄ້າ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດໂດຍຊຸມຊົນ, ຫຼາຍຄອບຄົວ, ກຸ່ມຜະລິດ, ສະຫະກອນ ຫຼື ວິສາຫະກິດຂອງຊຸມຊົນ.
 2. ສິນຄ້າ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນນັ້ນ ຈະຕ້ອງບໍ່ນອນໃນໜຶ່ງເງື່ອນໄຂລຸ່ມນີ້:
  • ວັດຖຸດິບນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ 100%
  • ວັດຖຸດິບທີ່ນໍາເຂົ້າມາຜະລິດນັ້ນເປັນຂອງຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ຫຼົບຫຼີກການເສຍພາສີ ຫຼື ອາກອນ
  • ເປັນສິນຄ້າປອມແປງ, ລອກຮຽນແບບ ຫຼື ລະເມີດຊັບສິນທາງປັນຍາ
  • ເປັນສິນຄ້າ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ/ທໍາລາຍສະພາບແວດລ້ອມ
  • ເປັນສິນຄ້າທີ່ບໍ່ມີຄວາມຍືນຍົງ/ບໍ່ມີອະນາຄົດ/ພຽງຜະລິດ ເພື່ອຂາຍໃນງານເທດສະການໃດໜຶ່ງໃນໄລຍະສັ້ນ
  • ເປັນສິນຄ້າທີ່ຜະລິດຮ່ວມກັບຄົນຕ່າງປະເທດ
  • ວັດຖຸດິບທີ່ນໍາມາໃຊ້ສາມາດໝູນວຽນ/ທົດແທນຄືນແບບບໍ່ບົກແຫ້ງ (ປຸກລ້ຽງໄດ້, ເຕີບໂຕໄດ້ໂດຍທໍາມະຊາດໃນປ່າໄມ້/ສ່ວນລວມທີ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ)

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: http://www.laotrade.org.la

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here