ທະນາຄານບີໄອຊີ ລາວ ຈໍາກັດ

0
315

ຖ້າປຽບທຽບ ອຸດສາຫະກໍາການທະນາຄານ ໃນປະຈຸບັນ ກັບ ໃນອາດີດ ເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ຊັດເຈນເລີຍວ່າອຸດສາຫະກໍາການທະນາຄານ ໃນ ສປປ ລາວ ນັ້ນໄດ້ມີການເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາ ແລະ ມີກາພັດທະນາຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນເລື້ຶອຍໆ. ທະນາຄານ ໃນຄວາມຫມາຍຂອງຫຼາຍໆຄົນຄື: ສະຖານທີ່ ຝາກເງິນ, ຖອນເງິນ, ໂອນເງິນ, ກູ້ຢືມເງິນ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງລົງທຶນສໍາລັບເຮົາ ເຊິ່ງຕ້ອງບອກເລີຍວ່າ ທະນາຄານທຸກແຫ່ງໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນໃຫ້ບໍລິການຕາມສິ່ງທີ່ເຮົາເວົ້າມານັ້ນໄດ້. ໃນຍຸກປະຈຸບັນ ຫຼາຍສິ່ງທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງເຮົາມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ ໂດຍສະເພາະເທັກໂນໂລຍີ ທີ່ທັນສະໄຫມຂຶ້ນ, ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ເຕີບໂຕຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ພ້ອມກັບລະບົບອິນເຕີເນັດ ທີ່ກາຍເປັນພາກສ່ວນຫນຶ່ງຂອງເຮົາໄປແລ້ວແບບຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້.

ທາງ BIZHUB ຂໍນໍາສະເຫນີ ທະນາຄານບີໄອຊີ ລາວ ຈໍາກັດ ເຊິ່ງເປັນອີກທະນາຄານຫນຶ່ງທີ່ທັນສະໄຫມ, ມຸ່ງຫມັ້ນໃສ່ໃຈບໍລິການ ໃນຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ພ້ອມກັບການບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ໃຫ້ບໍລິການເຊັ່ນ: ສິນເຊື່ອ, ເງິນຝາກ, ແລະໂອນເງິນ ທັງສໍາລັບບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງກອນນອກຈາກນີ້ ຍັງມີຜະລິດຕະພັນອື່ນໆທີ່ມາພ້ອມກັບນະວັດຕະກໍາໃຫມ່ໆ.”

ທ່ານ ລິມ ໄວ ຮຸງ ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ (CEO)ຂອງທະນາຄານ ບີໄອຊີ ລາວ ຈໍາກັດນໍາສະເຫນີແນວຄວາມຄິດ 4Ps ເຊິ່ງຫມາຍເຖິງPeople (ບຸກຄະລະກອນ), Policy (ນະໂຍບາຍ), Processes (ຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນງານ) ແລະProduct (ຜະລິດຕະພັນ), ໂດຍຢ້ໍາວ່າ: ເວລານີ້ແມ່ນເຫມາະສົມ ທີ່ຈະນໍາພາທະນາຄານບັນລຸເປົ້າຫມາຍແລະ ຈຸດປະສົງທີ່ວາງໄວ້.ໃນດ້ານຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນຂອງລູກຄ້າ. ໂດຍສະເພາະພະນັກງານຂອງທະນາຄານ ຈະສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການພັດທະນາໂຄງການເພື່ອພັດທະນາພະນັກງານຂອງຕົນທຸກລະດັບ. ສໍາລັບລູກຄ້າ, ທະນາຄານຈະສືບຕໍ່ສ້າງວັດທະທໍາ ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງແລະ ຊອກຫາຫົນທາງ ເພື່ອປັບປຸງລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ກໍານົດໄວ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮູບແບບການດໍາເນີນທຸລະກິດມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຮັບປະກັນຜົນສໍາເລັດທີ່ໄດ້ວາງໄວ້.ຍ້ອນມີນະໂຍບາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງ ພວກເຮົາຈະສາມາດສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງທີມງານ, ທັງນີ້ ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ຈະຮັກສາຮູບແບບທຸລະກິດໃຫ້ຍືນຍົງເທົ່ານັ້ນ ຍັງຈະເຮັດໃຫ້ທະນາຄານບັນລຸຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າຫມາຍທີ່ວາງໄວ້. ຍ້ອນມີກົນໄກດໍາເນີນງານທີ່ຖືກຕ້ອງ ທະນາຄານຈະສາມາດສຸມໃສ່ ແລະ ຮັກສາຄວາມເຕີບໂຕຢ່າງຫມັ້ນທ່ຽງໃນອານາຄົດ.“ສ້າງຄວາມຄິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ໄປພ້ອມກັບທະນາຄານ ບີໄອຊີ”“Make Big Idea possible with BIC Bank”ນັບຕັ້ງແຕ່ ອະດີດ ຈົນເຖິງ ປະຈຸບັນ ທາງທະນາຄານມີການພັດທະນາແລະຂະຫຍາຍຕົວແບບໃດແດ່ ?ນັບແຕ່ການສ້າງຕັ້ງທະນາຄານໃນປີ 2008 ເປັນຕົ້ນມາ ທະນາຄານໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຫມັ້ນທ່ຽງເຊິ່ງສ່ອງແສງໃນບົດລາຍງານການເງິນຂອງທະນາຄານ. ຜົນສໍາເລັດນີ້ ຍ້ອນມີການບໍລິຫານທີ່ຖືກຕ້ອງບວກກັບຄວາມສາມາດໃນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄດ້ດີ ໃນຂະນະດຽວກັນ ທະນາຄານ ສ້າງຮູບແບບທຸລະກິດທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ຮັກສາຄໍາຫມັ້ນສັນຍາ.

ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ມີສໍານັກງານໃຫ່ຍຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ມີຢູ່ ສອງສາຂາຄື: ສາຂາໄຊເສດຖາແລະ ສາຂາປາກເຊ. ໃນນັ້ນ ທະນາຄານຍັງຊອກຫາຫົນທາງເພື່ອຂະຫຍາຍສາຂາ ອອກໄປອີກໂດຍມີການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງຕັ້ງສາຂາໃນຕ່າງແຂວງ ແລະ ທະນາຄານມີຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ຈະຂະຫຍາຍການບໍລິການອອກນອກປະເທດ. ໃນເດືອນ7/2018, ໄດ້ສໍາເລັດເປີດທະນາຄານ ສາຂາກໍາປູເຈຍ.ນີ້ເປັນການຢືນຢັນເຖິງເຈດຈໍານົງຂອງທະນາຄານ ທີ່ເນັ້ນໃສ່ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ບໍລິການພາຍໃນປະເທດເທົ່ານັ້ນ ຍັງໃຫ້ບໍລິການໃນຕ່າງປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນອີກດ້ວຍ.ໃນໄລຍະ 10 ປີ ຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດ,ທະນາຄານໄດ້ຮັບລາງວັນຫລາຍຢ່າງ, ໃນນັ້ນ ລວມມີລາງວັນ ຈາກຂະແຫນງການທະນາຄານບໍລິການລູກຄ້າທົ່ວໄປດີເດັ່ນ (Best Retail Bank) ໃນ ສປປ ລາວຕິດຕໍ່ເປັນເວລາ 4 ປີຊ້ອນຄື 2015 ຫາ 2018, ທະນາຄານຂະຫນາດນ້ອຍຂະຫນາດກາງດີເດັ່ນ (BestSmall Medium Enterprise) SME ໃນລາວປີ2018 ຈາກ Global Banking & FinanceReview.ນອກຈາກນີ້, ວາລະສານ InternationalFinance Magazine ໄດ້ມອບນາມມະຍົດໃຫ້ທະນາຄານວ່າ ເປັນທະນາຄານບໍລິການລູກຄ້າທົ່ວໄປດີເດັ່ນປະຈໍາປີ 2016 ລາງວັນເຫຼົ່ານີ້ ເປັນສິ່ງຢັ້ງຢືນໃນໂຕຂອງມັນເອງ ຢ່າງຫນ້ອຍແມ່ນ ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນການອຸທິດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງທະນາຄານ.ທ່ານ ລິມ ໄວ ຮຸງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທະນາຄານຍັງຍຶດຫມັ້ນທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນ ລັດຖະບານ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນຄວາມພະຍາຍາມຊ່ວຍເຫຼືອທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນເຊິ່ງຫຼັກຖານທີ່ຢັ້ງຢືນຄວາມພະຍາຍາມນີ້ ແມ່ນການໄດ້ຮັບລາງວັນ ທະນາຄານທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍຂະຫນາດກາງດີເດັ່ນ Best SME Bank Award ໃນປີ2018 ທ່ານຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ກ່າວວ່າ: ເພື່ອປະເຊີນກັບຄວາມທ້າທາຍ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບການໃຫ້ກູ້ຢືມຕໍ່ ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍຂະຫນາດກາງໃນຊ່ວງເວລາ ທີ່ຍັງຂາດກົນໄກກວດສອບ / ການບໍລິຫານການເງິນ ແລະ ບັນຊີ (Audited ManagementFinancial Accounts), ທະນາຄານໄດ້ຮັບຮອງນໍາໃຊ້ກົນໄກປະເມີນດ້ານເຕັກນິກທີ່ດີ ໄປພ້ອມກັບການນໍາໃຊ້ຮູບແບບການບໍລິຫານຮອບດ້ານ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບການທີ່ວາງໄວ້.

ນອກຈາກນີ້ ທະນາຄານຍັງໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ພະຍາຍາມໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ລູກຄ້າ ເພື່ອຮັກສາຖານະການເງິນຂອງຕົນ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການຂະຫຍາຍທຸລະກິດໃນອານາຄົດ.Lim Wai Hoong Chief Executive Officer, BIC Bank Lao Co.,Ltd ປັດໃຈຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ຕ່າງຈາກທະນາຄານອື່ນອຸດສາຫະກໍາການທະນາຄານໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນກໍາລັງພັດທະນາເພື່ທີ່ຈະເຕີບໂຕຂະຫຍາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດຫຼາຍຂຶ້ນ. ພວກເຮົາດີໃຈຫລາຍທີ່ໄດ້ເຫັນອຸດສາຫະກໍາການທະນາຄານຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນ 10 ປີຜ່ານມາ, ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າທະນາຄານຕ່າງປະເທດຈໍານວນຫລາຍໄດ້ເຂົ້າມາໃນ ສປປ ລາວລວມທັງທະນາຄານເອກະຊົນທີ່ເປັນຂອງຄົນລາວອີກດ້ວຍ.

ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ກໍ່ແມ່ນຫນຶ່ງໃນນັ້ນທີ່ໄດ້ຊື້ກິດຈະການຂອງທະນາຄານ ການຄ້າສາກົນ ໃນປີ 2016 ແລະໄດ້ມາປ່ຽນຊື່ເປັນທະນາຄານ ບີໄອຊີ ໃນປະຈຸບັນ. ຖ້າທຽບກັບທະນາຄານຕ່າງປະເທດແລ້ວພວກເຮົາແມ່ນທະນາຄານສະເພາະທ້ອງຖິ່ນທີ່ແທ້ຈິງທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບຕະຫລາດ,ວັດທະນະທໍາ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໃນ ສປປ ລາວ ເປັນຢ່າງດີ.ຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງທະນາຄານ ບີໄອຊີ ລາວ ຈໍາກັດ ປະມານ 30% ແມ່ນມາຈາກ EDL(ໄຟຟ້າລາວ) ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນທະນາຄານລັດ ຫລືທຸລະກິດຄອບຄົວ.”ທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະຜູ້ປະກອບການ SMEs, ໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາດົນແລ້ວ ວ່າພວກເຂົາມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການກູ້ຢື ມເງິນຈາກທະນາຄານເນື່ອງຈາກຂັ້ນຕອນທີ່ຊັບຊ້ອນ ແລະ ດອກເບ້ຍສູງ, ບີໄອຊີ ມີຂໍ້ແນະນໍາແບບໃດ ?ອຸດສາຫະກໍາທະນາຄານໃນ ສປປ ລາວແມ່ນມີການແຂ່ງຂັນສູງ ແລະ ຕົກໃນສະພາບທີ່ອັດຕາດອກເບ້ຍຕົກຕ່ໍາ ນັບແຕ່ປີ 2008 ອັດຕາເງິນກູ້ສະກຸນເງິນກີບ ເຊິ່ງສູງເຖິງ 16-18ເປີເຊັນ ໃນເມື່ອກ່ອນ, ປະຈຸບັນແມ່ນສະເລ່ຍ ປະມານ 10-12 ເປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນ. ສໍາລັບອັດຕາແລກປ່ຽນແມ່ນປະສົບກັບການຕົກຕ່ໍາຈາກ 12-14 ເປີເຊັນ ຫາ 9-10ເປີເຊັນ ໃນປະຈຸບັນ. ທ່ານ ລິມ ສະເຫນີແນະວ່າ: ມີວິທີທີ່ຈະຫລຸດອັດຕາດອກເບ້ຍໃຫ້ຕ່ໍາລົງໃນອານາຄົດເຊິ່ງ ປັດໃຈທີ່ສໍາຄັນ ແມ່ນກົນໄກຂອງສານ ທີ່ຍາວນານຫລາຍ ແລະທີ່ສໍາຄັນຄວນມີການກໍານົດເວລາຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ.ຕາມການບອກກ່າວ ຂອງ ທ່ານລິມ ໄວ ຮຸງ ການເກັບກູ້ເງິນກູ້ທີ່ບໍ່ເກີດດອກ ແມ່ນກິນເວລາເຖີງ 2 ປີ ແລະ ຖ້າຫາກໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວຖືກຫຼຸດລົງ ແນ່ນອນຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ດອກເບ້ຍຫຼຸດລົງນໍາ.

ການເຝິກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາຂອງລັດຖະບານໃຫ້ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ການໃຫ້ຄວາຮູ້ໃນການກະກຽມ, ການຮັກສາຖານະການເງິນທີ່ດີ ແລະການເຮັດບັນຊີ ລວມເຖິງກົນໄກດ້ານກົດຫມາຍຕ່າງໆຄວນມີການທົບທວນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ ເພາະວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນປັດໃຈເຮັດໃຫ້ອັດຕາດອກເບ້ຍຫຼຸດລົງ.ຜະລິດຕະພັນທີເດັ່ນໆຂອງ ບີໄອຊີແມ່ນຫຍັງ ?ຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກຄັດເລືອກ, ພັດທະນາ ແລະສະຫນອງແມ່ນຈະຖືກສຶກສາໂດຍຮອບຄອບ ເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການມີການເຊື່ອມໂຍງກັບລູກຄ້າ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ, ສ້າງຜະລິດຕະພັນທີ່ເຫມາະສົມກັບຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ທັງຫນົດນີ້ ແມ່ນເພື່ອນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າໃນໄລຍະຍາວ.

ຍ້ອນມີການກໍານົດເປົ້າຫມາຍ ແລະ ສ້າງກົນໄກສະຫນອງຜະລິດຕະພັນ, ທະນາຄານເຊື່ອຫມັ້ນວ່າ ຈະສາມາດຮັກສາສາຍພົວພັນທີ່ດີ ລະຫວ່າງທະນາຄານກັບລູກຄ້າ.ສິ່ງທ້າທາຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານ ສໍາລັບ ບີໄອຊີໂອກາດໃນອຸດສາຫະກໍາການທະນາຄານມີຫລາຍເພາະວ່າພວກເຮົາຍັງເປັນທະນາຄານພື້ນຖານ, ຕ່າງຈາກປະເທດທີ່ເຕີບໂຕແລ້ວ ຍັງມີຫຼາຍໆສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ສາມາດພັດທະນາຕື່ມອີກ.

ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນງານລະບຽບການທົ່ວໄປດ້ານທະນາຄານເປັນສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍ ຍ້ອນວ່າທະນາຄານແມ່ນທຸລະກິດທີ່ມີລະບຽບການສູງພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບມາດຕະຖານສາກົນໃນIFRS, AML & TFສໍາລັບ ທະນາຄານ BIC ສິ່ງທີ່ທ້າທາຍທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາແມ່ນການປ່ຽນແປງແນວຄວາມຄິດຂອງຄົນເຮົາ ແລະ ພວກເຮົາໃຫ້ສັນຍາວ່າຈະດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມສົມບູນແບບທີ່ສຸດໃຫ້ສົມກັບ ພວກເຮົາເປັນຜູ້ດູແລກອງທຶນສາທາລະນະ. ພວກເຮົາຍັງຕັ້ງຫນ້າທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອປົກປ້ອງ ແລະເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການທະນາຄານໃນ ສປປ ລາວ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here