ທະນາຄານບີໄອຊີ ລາວ ຈໍາກັດ

0
271

Human Resource & Administration Manager Sounivong PANYA

Please tell me a little bit about yourself and your
role in BIC Bank

My name is Sounivong PANYA, I have been working in HR
field nearly 10 years with various experiences in several types of
industries. In order to improve my specialties, I have gained more
knowledge from oversea majoring in Human Resource
Management and Industrial Relations. The important role I play
here in BIC is HR Manager which suits with my knowledge and
experiences. Due to management support, I can contribute all of
my knowledge and working experience to settle the HR functions
as well as the human development strategies.

Please describe an ideal workplace for BIC Bank

For my perspective, the ideal workplace is where people have the same objective and together make the best to achieve it. Apart from that, promoting a form of high involvement and engagement in workplace is one way to create abetter environment within the workplace. To be precise, all level of employees are considered as part of decision making for the organization development.

What are the main benefit of BIC which employee will get and how BICis different from other bank ?

Of course, we are not only providing competitive pay and Performance bonus compare to other banks, but also the health & life insurance tosecure people’s health. Besides the financial benefit, we also provide the content of work which is more on challenging and meaning of the jobs.Not only those, providing training to our staffs is also one of our strategies of organization development.

What are the challenges of this position?

The challenges of this position is how I adjust my knowledge and experience I have to the organization effectively in order to ensure that BIC people have the right and suitable HR manual to follow. Not only that, workforce training is also important where I have to look closely on how to develop individual employee in order to create the best outcome for both employee and employer.

Please introduce yourself

ຂວັນຊີວາ ວົງຂັນຕີ ປະຈຸບັນຮັບຜິດຊອບໃນຕໍາແຫນ່ງ ຜູ້ຈັດການການຕະຫຼາດ (Marketing Manager) ໃນອະດດີ ເຄີຍຮັບຜິດຊອບວຽກງານການຕະຫຼາດຂອງ ບໍລິສັດ Milicome Lao ອາດຈະຮູ້ໃນນາມ Tango ຫຼື Tigoເປັນເວລາ 3 ປີ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ໄປສຶກສາຕໍ່ ປະລິນຍາໂທ 2 ປີ ທີ່ ສປປຈີນ ແລະໄດ້ກັບມາເຮັດວຽກໃນຕໍາແຫນ່ງຜູ້ຈັດການການຕະຫຼາດໃຫ້ກັບທະນາຄານ ບີໄອຊີ ເປັນເວລາ 8 ປີແລ້ວ

What do people in Marketing do?

ຜະລິດຕະພັນຂອງທະນາຄານ ຄື ການບໍລິການທຸລະກໍາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ສິນເຊື່ອ, ການຕະຫຼາດ ຂອງທະນາຄານ ແມ່ນ ສ້າງຍຸດທະສາດ,ກົນລະຍຸດການຕະຫລາດ, ແຜນການຕະຫຼາດ ສື່ໂຄສະນາ ແລະນະໂຍບາຍMarketing Manager ສົ່ງເສີມການຂາຍ ເຮັດແນວໃດຈະສ້າງຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນຄວາມເພິ່ງພໍໃຈໃຫ້ລູກຄ້າທີຈະເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການກັບທະນາຄານຂອງພວກເຮົາ

What do you think abot online marketing nowadays? Digital Marketing

ແມ່ນຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດທັນສະໄຫມທີ່ໃຊ້ ເທັກໂນໂລຍີ ເຂົ້າມາຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຂົ້າເຖິງກຸ່ລູກຄ້າໄດ້ໄວຂື້ນ ຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດແບບດັ້ງເດີມໄດ້ຊ່ວຍໃນການສື່ສານທາງດຽວ ( one-sided communication ) ແຕ່ online marketing ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາໄດ້ ການສື່ສານສອງທາງ (two-way communication, and interactive) ເພື່ອສື່ສານກັບລູກຄ້າໄດ້ທັນທີ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະແນະນໍາ ໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງທະນາຄານ ແລະ ຍັງຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການໂຄສະນາ ພ້ອມທັງເປັນເຄື່ອງຊ່ວຍໃນການວິເຄາະພຶດຕິກໍາຂອງກຸ່ມລູກຄ້າ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໃຈເຖິງສິ່ງທີ່ລູກຄ້າຕອ້ງການ.

If you got a chance to motivate peoplewho want to be a marketing as you,what would you tell them?

ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ຕ້ອງມີ ຄື ທັກສະການສື່ສານ (communication skills) ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ,ນັກການຕະຫຼາດຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະ ສາມາດນໍາມາສະເຫນີແນວຄວາມຄິດອອກມໃຫ້ທີມງານສາມາດປັບໂຕໄດ້ງ່າຍແລະໄວ ໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງອົງກອນ.

ຊື່ ນ. ສຸລິວັນ ຈັນທະວົງສີ, ປະຈຸບັນຮັບຜິດຊອບຕໍາແຫນ່ງ ຫົວຫນ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດງານ; ຕັ້ງແຕ່ຮຽນຈົບກໍ່ເຂົ້າເຮັດວຽກທະນາຄານມີປະສົບການເຮັດວຽກແມ່ນ ເຄີຍຮັບຜິດຊອບຕໍາແຫນ່ງ ConfidentialAssistant ຂອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫ່ຍ ແລະ ເປັນ HR ຂອງທະນາຄານPublic (ປະຈໍາປະເທດລາວ)ມາກ່ອນທີ່ຈະມາຮ່ວມວຽກກັບທະນາຄານBIC; ເຮັດວຽກຢູ່ທະນາຄານ BIC ມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2008 ແລະເຄີຍຮັບຜິດຊອບວຽກມາຫຼາຍພະແນກ ເຊັ່ນ: ພະແນກ ບຸກຄະລະກອນ (HR), ພະແນກກວດສອບພາຍໃນ (IA), ພະແນກ ບໍລິການ (Operations), ພະແນກຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ແລະ ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດງານ Audit and Compliance ປະຈຸບັນ.

What skill and abilities does this roll need?

ການເຮັດວຽກໃນພະແນກຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດງານນີ້, ທັກສະສໍາຄັນຕົ້ນໆເລີຍແມ່ນ ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບວຽກງານການ ທະນາຄານ, ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານທະນາຄານ ແລະ ກົດຫມາຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໄຫວພິບໃນການຊອກຮູ້, ການກວດກາຫາຄວາມສ່ຽງທີ່ອົງກ່ອນຈະໄດ້ຮັບ ຫຼື ຈະພະເຊີນໃນອະນາຄົດຫາກພະນັກງານ ຫຼື ອົງກອນບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບ, ພ້ອມທັງການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ຮູ້ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກ ຫຼື ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງອົງກອນເປັນໄປຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ ແລະ ກົດຫມາຍທີ່ວາງອອກທີ່ສຸດ; ຕ້ອງເປັນຄົນຊື່ສັດ, ມີຄວາມເປັນທໍາ, ບໍ່ສະຫນັບສະຫນຸນການເຮັດຜິດກົດລະບຽບ ແລະ ກົດຫມາຍ, ແລະ ຕ້ອງຮູ້ຮັກສາຄວາມລັບຂອງອົງກອນ.

What are the challenges of this position?

ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ ສໍາລັບການເຮັດວຽກໃນພະແນກ ຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດງານ ນີ້ ແມ່ນ:

1. ໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍຂື້ນກ່ຽວກັບຫຼັກການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງດ້ານຕ່າງໆຂອງທະນາຄານ; ຮຽນຮູ້ບັນຫາ ແລະ ວິທີຮັບມື ຫຼື ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ ເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງອົງກອນ ແລະ ຍັງໄດ້ຮັບປະສົບການຫຼາກຫຼາຍຈາກບັນຫາຕ່າງໆທີ່ໄດ້ພົບເຫັນພ້ອມທັງເປັນການພິສູດຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງພ້ອມ.

2. ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ຫຼາຍຂື້ນກ່ຽວກັບວຽກງານການທະນາຄານໃນຫຼາຍໆດ້ານທີ່ເຮົາບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຄວບຄຸມດູແລການປະຕິບັດວຽກງານຂອງທັງພະນັກງານ ແລະ ທະນາຄານແນວໃດເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດລະບຽບແລະ ກົດຫມາຍ.

3. ຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ ນະໂຍບາຍ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ກົດລະບຽບຕ່າງໆ, ກົດຫມາຍທັງເກົ່າ ແລະ ໃຫມ່ຢູ່ສະເຫມີ.

4. ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຫຼາຍໆພາກສ່ວນທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກອົງກອນ, ມີການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ກັບເພື່ອນຮ່ວມງານສະເຫນີຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກໃນພະແນກນີ້ບໍ່ຫນ້າເບື່ອ.

What’s the most challenging past of this role?

ພະແນກຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດງານ ຖືເປັນພະແນກຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນບໍ່ຫນ້ອຍໄປກວ່າພະແນກອື່ນໆໃນທະນາຄານເຊັ່ນກັນ, ເພາະທຸກໆພະແນກລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມສ່ຽງສະເພາະໃນຕົວ. ເພາະສະນັ້ນພະແນກນີ້ຖືເປັນຈຸດສູນກາງທີ່ຕ້ອງເປັນຝ່າຍກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ສະເຫນີ, ມີການປະສານງານ ແລະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພະແນກກວດສອບພາຍໃນຢູ່ຕະຫຼອດ, ປຶກສາກັບຜູ້ບໍລິຫານເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ, ປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ຄູ່ມື ແລະກົດລະບຽບຕ່າງໆ ພາຍໃນທະນາຄານ ຢ່າງສະຫມ່ໍາສະເຫມີ ເພື່ອໃຫ້ທັນຕາມເວລາທີ່ກໍານົດ. ສິ່ງເລົ່ານີ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍຄວາມສາມາດຂອງເຮົາຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here