ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າເອກະສານປະກອບແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດມີຫຍັງແດ່?

0
1022

–             ສຳລັບວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນປະກອບດ້ວຍ: ໃບຄຳຮ້ອງແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ1 ສະບັບ.

–             ສຳລັບ(ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນສາມັນ, ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນຈຳກັດ, ບໍລິສັດຈຳກັດ, ບໍລິສັດຈຳກັດຜູ້ດຽວ, ບໍລິສັດມະຫາຊົນ, ບໍລິສັດລັດແລະບໍລິສັດປະສົມ) 4 ສະບັບປະກອບດ້ວຍ:

1)       ໃບສະເຫນີຈອງຊື່ວິສາຫະກິດ.

2)       ສັນຍາສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ(ຍົກເວັ້ນບໍລິສັດຈຳກັດຜູ້ດຽວ).

3)       ຄຳຮ້ອງແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ.

4)       ກົດລະບຽບຂອງວິສາຫະກິດ.

ໝາຍເຫດ:ພາຍຫລັງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດແລ້ວວິສາຫະກິດກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງ.

–             ຄວັດກາປະທັບ.

–             ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນການດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ສອດຄອງຕາມລະບຽບກົດຫມາຍ.

–             ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດໃນ90 ວັນ.

–             ໂອນທຶນເຂົ້າມາລາວ(ສຳລັບຕ່າງປະເທດ) ພາຍໃນ90 ວັນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: http://www.investlaos.gov.la/la/index.php/general-investment?limitstart=0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here