ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າເອກະສານປະກອບແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດມີຫຍັງແດ່?

0
2226

–             ສຳລັບວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນປະກອບດ້ວຍ: ໃບຄຳຮ້ອງແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ1 ສະບັບ.

–             ສຳລັບ(ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນສາມັນ, ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນຈຳກັດ, ບໍລິສັດຈຳກັດ, ບໍລິສັດຈຳກັດຜູ້ດຽວ, ບໍລິສັດມະຫາຊົນ, ບໍລິສັດລັດແລະບໍລິສັດປະສົມ) 4 ສະບັບປະກອບດ້ວຍ: 1)       ໃບສະເຫນີຈອງຊື່ວິສາຫະກິດ. 2)       ສັນຍາສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ(ຍົກເວັ້ນບໍລິສັດຈຳກັດຜູ້ດຽວ). 3)       ຄຳຮ້ອງແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ. 4)       ກົດລະບຽບຂອງວິສາຫະກິດ. ໝາຍເຫດ:ພາຍຫລັງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດແລ້ວວິສາຫະກິດກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງ. –             ຄວັດກາປະທັບ. –             ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນການດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ສອດຄອງຕາມລະບຽບກົດຫມາຍ. –             ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດໃນ90 ວັນ. –             ໂອນທຶນເຂົ້າມາລາວ(ສຳລັບຕ່າງປະເທດ) ພາຍໃນ90 ວັນ. ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: http://www.investlaos.gov.la/la/index.php/general-investment?limitstart=0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here