ປະເພດວິສາຫະກິດ ມີ 4 ປະເພດ:

0
1571
1)       ວິສາຫະກິດເອກະຊົນ(Private Enterprise): ໝາຍເຖິງວິສາຫະກິດທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງໂດຍບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນເທົ່ານັ້ນ. ພາຍໃຕ້ຮູບການ, ຮູບແບບວິສາຫະກິດ ໃນການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງຕົນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນມາດຕາ 10 ແລະ 11 ຂອງກົດໝາຍວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ). 2)       ວິສາຫະກິດຂອງລັດ(State Enterprise): ວິສາຫະກິດຂອງລັດ(ລັດວິສາຫະກິດ) ສາມາດສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງຕົນ ຕາມຮູບແບບບໍລິສັດເທົ່ານັ້ນ. ວິສາຫະກິດຂອງລັດເອີ້ນວ່າ: “ບໍລິສັດລັດ”. 3)       ວິສາຫະກິດປະສົມ(Mixed Enterprise): ວິສາຫະກິດປະສົມ ສາມາດສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງຕົນ ຕາມຮູບແບບບໍລິສັດເທົ່ານັ້ນ. ວິສາຫະກິດປະສົມເອີ້ນວ່າ: “ບໍລິສັດປະສົມ”. 4)       ວິສາຫະກິດລວມຫມູ່(Cooperative Enterprise): ວິສາຫະກິດລວມໝູ່ໝາຍເຖິງ ການຮ່ວມກຸ່ມຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນດຽວກັນເພື່ອເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳໃດໜຶ່ງເຂົ້າມາເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະກອນເຊັ່ນ: ສະຫະກອນສິນເຊື້ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ. ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:http://www.na.gov.la/files/laws/20%20ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ%20ວິສາຫະກິດ.pdf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here