8 ວິທີການຊ່ວຍໃຫ້ການສະມັກວຽກຂອງເຈົ້າແຕກຕ່າງຈາກຄົນອື່ນ

0
370
  1. ຊອກຫາບໍລິສັດທີ່ເຮົາຢາກເຮັດວຽກນໍາ

ໃນຊ່ວງຈົບໃໝ່ ຫຼືຕົກວຽກທີ່ເຮົາມັກເຮັດຄືການວ່ານໃບສະມັກໄປທຸກບ່ວນທີ່ເປິດຮັບສະມັກຫວັງວ່າມັນອາດຈະມີບ່ວນທີ່ເຂົາຈະຮັບເຮົາເຂົ້າເຮັດວຽກ ແຕ່ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າສິ່ງທີ່ເຈົ້າຝ່າຍບຸຄະລະກອນເຮັດ ແມ່ນການເລືອກເອົາຄົນທີ່ໂດດເດັ່ນເທົ່ານັ້ນ ດົ່ງນັ້ນ ການທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຫັນວ່າເຈົ້າໂດດເດັ່ນຄກັບຄົນອື່ນ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດແມ່ນຊອກຫາບໍລິສັດທີ່ເຈົ້າຢາກເຮັດວຽກນໍາ ພິຈາລະນາກັນກ່ອນເລີຍວ່າເຮົາມັກວຽກນີ້ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງອົງກອນເຂົາໄດ້ບໍ່.

2. ຮູ້ຈັກບໍລິສັດນັ້ນໃຫ້ດີ

ລອງຈີນຕະນາການເບິ່ງວ່າເຈົ້າແມ່ນເປັນຫົວໜ້າຝ່າຍບຸຄະລະກອນເວລາເຈົ້າເຂົ້າສໍາພາດ ສ່ວນຫຼາຍເຈົ້າມັກຕອບວ່າ”ຂ້ອຍຍິນດີເຮັດວຽກໃຫ້ກັບບໍລິສັດຂອລເຈົ້າ” ແຕ່ສິ່ງທີ່ຄົນສໍາພາດໄດ້ຍິນແມ່ນ”ຂ້ອຍຕ້ອງການໃຫ້ເຈົ້າຈ່າຍເງິນໃຫ້ຂ້ອຍ” ຫຼາຍກ່ວາ.

ເຈົ້າອາດບໍ່ຮູ້ວ່າເຈົ້າຢາກເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດນັ້ນ ຫຼື ບໍ່ ແຕ່ຖ້າເຈົ້າຮູ້ຈັກກັບບໍລິສັດຂອງເຮົາດີ ເຊິ່ງມັນຈະຕ່າງກັນລະຫວ່າງການບອກວ່າ ຂ້ອຍຕ້ອງການເຮັດວຽກກັບຕ້ອງການມີບົດບາດໃນທຸລະກິດນີ້.

ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງເຮັດແມ່ນການສົນທະນາກັບໝູ່, ຍາດຕິພີນ້ອງ ຫຼື ລູກຄ້າ ຫຼື ໃຜກໍຕາມທີ່ເຈົ້າຮູ້ຈັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິສັດນີ້ ເພື່ອທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈກັບລະບົບບໍລິຫານຈັດການ ເພາະເມື່ອເຈົ້າຮູ້ຈັກຄົນເຫຼົ່ານີ້ເຈົ້າກໍຈະຮູ້ຈັກກັບບໍລິສັດຫຼາຍຂື້ນ ຈົ່ງໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກບ່ວນນີເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ວຽກ.

  1. ກໍານົດໄວ້ເລີຍວ່າເຈົ້າຈະສ້າງ Impact ຫຍັງຟ້າໄດ້ວຽກ

ຫຼາຍໆບໍລິສັດເບິ່ງວ່າການທີ່ຈະສົ່ງຄົນໄປຝຶກງານເພິ່ມ ເປັນເລື່ອງທີ່ຕ້ອງເສຍທັງເວລາ ພວກເຂົາຈຶ່ງພະຍາຍາມເບິ່ງຫາຄົນເຮັດວຽກທີ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ທັນທີ່ຮັບເຂົາມາແນ່ນວນວ່າເຈົ້າເອງກໍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດເປັນທຸກຢ່າງທີ່ເຂົາຕ້ອງການ ຫຼື ທີ່ລາຍລະອຽດວຽກລະບຸໄວ້ ແຕ່ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນແມ່ນ ບໍລິສັດບໍ່ຕ້ອງມານັ້ງເລີມນັບໜຶ່ງໃໝ່ເພາະຕ້ອງຈືໄວ້ສະເໝີວ່າ ການຈ້າງວຽກໃຜຈັກຄົນຄືກັບການລົງທຶນ ດັ່ງນັ້ນ ສິ່ງທີ່ນັກລົງທຶນຕ້ອງການແມ່ນຜັນຕອບແທນທີ່ຄຸ້ມຄ່າ ຈຶ່ງສະແດງໃຫ້ພວດເຂົາເຫັນວ່າຖ້າຈ້າງເຈົ້າແລ້ວ ເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ເກິດຫຍັງ ໃນແບບທີ່ພວກເຂົາບໍ່ຄາດຄິດມາກ່ອນ.

  1. ​ຢ່າດີແຕ່ເວົ້າ ຈົ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນ

ດັ່ງທີ່ຮູ້ກັນວ່າ ເຮົານັ້ນງເສຍເວລາເຮັດປະຫວັດຫຍໍ້ໃຫ້ງາມ ແລ້ວບໍ່ໄດ້ວຽກ ຫຼື ໄປຮອດຮອບສໍາພາດແລ້ວແຕ່ຍັງບໍ່ຜ່ານ ເພາະສິ່ງທີ່ນາຍຈ້າງຕ້ອງການແມ່ນ ຜົນງານທີ່ເປັນຮູບປະທໍາຫຼາຍກວ່າມີພຽງແຕ່ຄໍາເວົ້າຍົກຕົວຢ່າງ ເຈົ້າສະມັກວຽກຕໍາແໜ່ງໂປຣແກຣມເມີ ຖ້າຢາດໄດ້ວຽກໃຫ້ລອງສ້າງແບບຈໍາລວງສ້າງແຜນວຽກວ່າເຈົ້າມີວິທີການເພິ່ມລູກຄ້າ ເພີ່ມຜົນຜະລິດໃຫ້ບໍລິສັດໄດ້ແບບໜຶ່ງ, ເຈົ້າມີວິທີການແຕກຕ່າງອີກແບບໜຶ່ງ.

  1. ໃຊ້ Connection ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ

ເຊື່ອວ່າທຸກຄົນຄົງຮູ້ວ່າ ທຸລະກິດແມ່ນເລື່ອງຂອງ connection ສາຍສໍາພັນໃນລະບົບການຊອກຫາບຸຄະລະກອນກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ການມີບຸຄະລະກອນອ້າງອິງຕົວເຮົາຄືກັນກັບເອົາຄໍາມາຄໍ້າປະກັນຊ່ວຍໃຫເຮົາມີໂອກາດໄດ້ວຽກຫຼາຍຂື້ນ ດັ່ງນັ້ນ ຈົ່ງບໍລິຫານເຄື່ອຂ່າຍໃນສັງກັດຂອງເຈົ້າໄວ້ໃຫ້ດີ ແລະ ພະຍາຍາມເບິ່ງຫາ Connection ໃໝ່ໆສະເໝີເຊື່ອວ່າມີໄວ້ຄຸ້ມແນ່ນວນ.

  1. ຢ່າເປັນພຽງຝ່າຍຖ້າ

ສົ່ງໃບສະມັກໄປແລ້ວ ເປັນຫຍັງບໍ່ຖຶກເອີ່ນໃຫ້ໄປສໍາພາດຈັກເທື່ອບາງເຈົ້າບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນພຽງແຕ່ຝ່າຍຖ້າໃຫ້ເຂົາຕິດຕໍ່ມາ ຫຼື ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຖ້າໃຫ້ເຂົາເປິດຮັບສະມັກຕໍາແໜ່ງນັ້ນໆ.

  1. ນໍາສະເໜີຕົວເອງໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ

ຈືໄວ້ວ່າຄົນທີ່ມາສໍາພາດເຮົາບາງຄົນບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກຝ່າຍບຸຕະລະກອນ (ອາດເປັນຊີອີໂອ) ດັ່ງນັ້ນ ທັກສະການສໍາພາດຂອງເຂົາອາດບໍ່ດີ ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງເຮັດເມື່ອພົບສະຖານະການແບບນີ້ ແມ່ນເຂົ້າເລື່ອງ, ເຂົ້າປະເດັ່ນໃຫ້ໄວ້ທີ່ສຸດ.

ອະທິບາຍໄປເລີຍວ່າເຈົ້າເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ ອະທິບາຍປະຫວັດການເຮັດວຽກບໍ່ຕ້ອງພຽງແຕ່ວ່າວຽກມື້ນີ້ມີຄວາມໝາຍກັບເຈົ້າແນວໃດ ໃຫ້ບອກໄປເລີບວ່າເຈົ້າສ້າງຫຍັງຂື້ນຖ້າເຂົາຈ້າງເຈົ້າເຂົ້າເຮັດວຽກ ສະແດງໃຫ້ເຂົາເຫັນວ່າເຈົ້າແຕກຕ່າງຈາກຄົນອື່ນແນວໃດ ແລະ ເຈົ້າຕື່ນເຕັ່ນທີ່ຈະພົບກັບຄວາມທ້າທາຍໃໝ່ໆແບບໃດ.

  1. ຖາມຫາວຽກໂດຍກົງ

ຖ້າວ່າເຈົ້າຕ້ອງການເຮັດວຽກນັ້ນແທ້ໆ ຖາມແບບກົງໄປກົງມາເລີຍວ່າມີຕໍາແໜ່ງວ່າງບໍ່ ໃນເມື່ອເຈົ້າບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະຕ້ອງເສຍແລ້ວ ບາງເທື່ອຖ້າເຈົ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຈົ້າມີຄວາມພ້ອມສໍາໃດ ຄຸ້ມຄ່າຊໍ້າໃດ ເຈົ້າອາດຈະໄດ້ວຽກນັ້ນກໍເປັນໄປໄດ້.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here