“ການຕະຫຼາດ” ໃນຄວາມໝາຍທີ່ສັ້ນ ແລະ ງ່າຍກໍຄື “ການສ້າງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍເພື່ອໃຫ້ເກິດການແລກປ່ຽນທີ່ເຮົາບັນລຸຈຸດປະສົງ” ການຕະຫຼາດຈຶ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ເນັ້ນ “ໃຫ້ແລ້ວໄດ້ຮັບຜົນ -Give then Take” ” ຊະນະທັງສອງຝ່າຍ Win-Win” “ລົງທຶນແລ້ວເກັບກ່ຽວ -Invest then harvest” ແລະ ຈາກນິຍາມທີ່ສະເໜີຈະເຫັນວ່າການຕະຫຼາດເປັນວຽກຂອງທັງຜູ້ຂາຍ ແລະ ຜູ້ຊື້, ຜູ້ໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ຜູ້ເຊົ່າ ບໍ່ແມ່ນເປັນພຽງແຕ່ວຽກຂອງຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງພຽງຢ່າງດຽວ.

“ຄວາມພໍໃຈ” ໝາຍເຖິງ “ການທີ່ໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື ຕາມທີ່ຄາດຫວັງໄວ້” ການທີ່ຈະສ້າງໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍເກິດຄວາມພໍໃຈໄດ້ ສິ່ງທໍາອິດທີ່ຕ້ອງສຶກສາຄວາມຈໍາເປັນ ຄວາມຕ້ອງການ ຫຼື ຄວາມຄາດຫວັງ” ການທີ່ຈະສ້າງໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍເກິດຄວາມເພິ່ງພໍໃຈໄດ້. ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນການຕະຫຼາດສ່ວນໃຫຍ່ ກໍຄືສ່ວນຜະສົມ(Mix) ຂອງຜະລິດຕະພັນ(Product) ລາຄາ (Price) ຊ່ອງທາງການຈໍາໜ່າຍ ແລະ ສະຖານທີ່ (Place) ແລະ ການສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດ (Promotion) ຫຼື ເອີ້ນວ່າ 4P, 4P ຫຼື 4Ps ຫຼື 4P’s ຈຶ່ງເປັນສ່ວນຜະສົມການຕະຫຼາດ (Marketing Mix) ຫຼື ກໍຄືສ່ວນຜະສົມໃນການສ້າງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍເພື່ອເກິດການແລກປ່ຽນທີ່ເຮົາບັນລຸຈຸດປະສົງ.

“ຈຸດປະສົງ” ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ອາດຈະເນັ້ນບັນລຸຈຸດປະສົງໄລຍະສັ້ນ ແຕ່ທີ່ສຸດແລ້ວຕ້ອງບັນລຸຈຸດປະສົງໃນໄລຍະຍາວເຊັ່ນ: ໄລຍະສັ້ນພາຍໃນໜຶ່ງອາທິດ ກິດຈະກໍາການຕະຫຼາດໜຶ່ງທີ່ເນັ້ນໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍກົດ “Like” ທີ່ເຟສບຸກແຟນເພຈ ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວຄື ເພື່ອໃຫ້ເປົ້າໝາຍຍັງຕິດຕາມຂ່າວສານກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ມີທັດສະນະຄະຕິທາງບວກ ຈົນເຖິງຊື້ ຫຼື ທົດລອງໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ມີການຊື້ຊໍ້າ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here