SMEs 101: ເລີ່ມທຸລະກິດງ່າຍໆດ້ວຍ 6 ຂັ້ນຕອນ

0
917

 

ເມຶ່ອເວົ້າເຖີ່ງ SMEs   ໃຜໆກໍຄິດວ່າເປັນເລື່ອງລ້າສະໄໝໄປແລ້ວ ຕອນນີ້ໃຜໆກໍຫັນມາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບ Startup ກັນໝົດ ເຊິ່ງຄວາມຈິງແລ້ວ ຫຼາຍໆຄົນຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈຄອນເຊບຂອງ Startup ຄາດເຄື່ອນໄປ ເພາະທຸກຄົນຄິດວ່າ SMEs ຄືຮ່າງແປງຂອງ Startup ນັ້ນເອງ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ SMEs ກັບ Startup ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນພໍສົມຄວນ ເລີ່ມທີ່ຂະໜາດກອ່ນ:

ຂະໜາດຂອງທຸລະກິດ: ຂະໜາດທຸລະກິດ SMEs  ຈະມີຂະໜາດໃຫຍ່ກ່ວາຂະໜາດທຸລະກິດ  Startup ທີ່ອາດຈະເລີ່ມຕົ້ນຈາກກຸ່ມຄົນພຽງ 2-3 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ຂໍ້ແຕກຕ່າງຕໍ່ມາກໍຄື ແນວຄິດທຸລະກິດ SMEs ຈະມີແນວຄິດກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ຫຼື ຕໍ່ຍອດຈາກສິນຄ້າ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຢູ່ໃນຂະນະທີ່ Startup ນັ້ນຈະເນັ້ນທີ່ການສ້າງເທັກໂນໂລຊີ ຫຼື ວັດນະກໍາໃໝ່ໆເຊັ່ນ: Grab, Uber ທີ່ເພື່ອເນັ້ນການແກ້ໄຂປັນຫາຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ຂໍ້ແຕກຕ່າງສຸດທ້າຍຄື SMEs ນັ້ນໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີເກົ່າທີ່ມີ ເພື່ອພັດທະນາສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການໃຫ້ດີຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ ສ່ວນ Startup ນັ້ນເນັ້ນການສ້າງເທັກໂນໂລຊີໃໝ່ທີ່ບໍ່ມີໃຜເຮັດມາກ່ອນເພື່ອສ້າງສິນຄ້າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ.

ເມື່ອພະນັກງານທົ່ວໄປຢາກມີທຸລະກິດທີ່ຕົນເອງມີຄວາມຊໍານານ ແລະ ຖ້າບໍ່ແມ່ນສາຍເທັກໂນໂລຊີ ທຸລະກິດ SMEs ຄືຄໍາຕອບສໍາລັບ ພະນັກງານທົ່ວໄປ ໃນການເລີມຕົ້ນທຸລະກິດໃນແບບຂອງຕົນເອງ.

  1. ເລີ່ມຕົ້ນຄວາມຄິດສ້າງຜະລິດຕະພັນ

ແນ່ນອນວ່າຖ້າເຮົາຈະເລີມຕົ້ນສ້າງຜະລິດຕະພັນ (Product) ຈັກຢ່າງ ຕ້ອງຮູ້ກ່ອນວ່າ ຜະລິດຕະພັນຂອງເຮົາແມ່ນຫຍັງ ຫຼືີ ມີບໍລິການຍັງແດ່ ທີ່ຄົນຕ້ອງການ ອາດຈະຫາແນວຄວາມຄິດຈາກສິ່ງທີ່ເຮົາຮູ້ມາກ່ອນ ຫຼື ວ່າລອງເຮັດຜະລິດຕະພັນທີ່ເຮົາຢາກເຮັດມາດ້ວຍຕະຫຼອດກໍໄດ້ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີຄົນເຄີຍເຮັດມາກ່ອນ.

ສິ່ງຕໍ່ມາທີ່ເຮົາຄວນຄິດຄືຊື່ຂອງບໍລິສັດ ອາດຈະເປັນຊື່ທີ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ອີກ ເພາະເມື່ອທຸລະກິດເຕີບໃຫ່ຍຫຼາຍເທົ່າໃດ ຊື່ຂອງບໍລິສັດກໍສາມາມາດປ່ຽນໃຫ້ຊັດເຈນ ແລະ ສຶ່ເຖິງຜະລິດຕະພັນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ເວລາຕັ້ງບໍລີສັດມີວິທີການຈື່ຄື ຊື່ບໍລິສັດຄວນມີ 2 ຢ່າງຄື: ຈື່ງ່າຍ ແລະ ເຂົ້າໃຈງ່າຍ.

ແຕ້ມແຜນການຕະຫຼາດ

ຂັ້ນຕອນຫຼັງຈາກການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຄິດໃນການສ້າງຜະລິດຕະພັນແລ້ວ ຕໍ່ມາເລີຶ່ອງທີ່ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດຄືເລື່ອງຂອງການຂຽນແຜນທຸລະກິດ ເພາະການຂຽນແຜນທຸລະກິດ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປທີ່ຕ້ອງເຮັດເພື່ອໃຫ້ທຸລະກິດຂອງເຮົາດໍາເນີນຕໍ່ໄປໄດ້ຄືແນວໃດ ການຂຽນແຜນທຸລະກິດນັ້ນຍິ່ງຂຽນລາຍລະອຽດຫຼາຍເທົ່າໃດ ຍິ່ງດີຕໍ່ທຸລະກິດຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ ຕັ້ງແຕ່ລັກສະນະຂອງບໍລິສັດ ໄປຈົນເຖິງລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງເຮົາ ລວມທັງຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຜະລິດຕະພັນນັ້ນໆ ເພື່ອໃຊ້ປຽບທຽບກັບບໍລິສັດທີ່ເປັນຄູ່ແຂງຂອງເຮົາ.

ເມື່ອໄດ້ແຜນ ແລະ ມີຕົວຢ່າງຜະລິດຕະພັນແລ້ວ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດຕໍ່ກໍຄືຫາ Feedback ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜະລິດຕະພັນຂອງເຮົາເລີ່ມຈາກຄົນໃກ້ຕົວ ຕົວຢ່າງ: ພີ່ນ້ອງ, ໝູ່ກໍໄດ້ ເພາະຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈະໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນໄດ້ໄວທີ່ສຸດ ແລະ ເມື່ອເຮົາໄດ້ Feedback ກັບມາຈົນກ່ວາຈະໄດ້ຜົນງານທີ່ດີທີ່ສຸດ.

  1. ວາງແຜນເລື່ອງການເງິນ

  ຂໍໃຫ້ຄິດສະເໝີວ່າເງິນສໍາຫລັບການເຮັດທຸລະກິດກໍ່ປຽບເໝືອນກະແສເລືອດສາຍສໍາຄັນໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ ກ່ອນອື່ນເຮົາຕ້ອງຮູ້ວ່າງົບທີ່ຈະໃຊ້ສ້າງທຸລະກິດນັ້ນຄວນມີເທົ່າໃດ ຖ້າເງິນທີ່ນໍາມາໃຊ້ເຮັດທຸລະກິດນັ້ນຄືເງິນທີ່ມາຈາກການເກັບອອມ ເຮົາບໍ່ຄວນເອົາເງິນທັງໝົດມາລົງທຶນ ແລ້ວຜົນຕອບແທນທຸລະກິດບໍ່ໄດ້ຕາມທີ່ຫວັງອາດຈະເຮັດໃຫ້ສູນເສຍເງິນທັງໝົດໄປ.

  1. ຫາຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດທີ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້

ເພາະການເຮັດທຸລະກິດມີຫຸ້ນສ່ວນນັ້ນຊ່ວຍແບ່ງເບົາພາລະທີ່ ເຮົາຕ້ອງລົງທຶນບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານວັດຖຸດິບຕ່າງໆ ຫຼື ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆ ນັ້ນເຮັດໃຫ້ການຄັດເລືອກຫຸ້ນສ່ວນສໍາຄັນຫຼາຍ ເພາະຄົນທີ່ຈະມາຮ່ວມເຮັດທຸລະກິດຄວນຈະເປັນພາບດຽວກັນ ຫາກເຫັນພາບຕ່າງກັນ ຫຼື ຂັດແຍ້ງກັນບໍ່ອາດເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດປະສົບຜົນສໍາເລັດໄວໄດ້.

  1. ສຶກສາເລື່ອງກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວກັບ SMEs ແບບຮອບດ້ານ

ຫາທີ່ປືກສາດ້ານກົດໝາຍ ສໍາລັບ ໃຫ້ຄໍາປືກສາດ້ານກົດໝາຍບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັ້ງບໍລິສັດເພື່ອເຮັດທຸລະກິດ ຫຼື ກົດໝາຍດ້ານພາສີເອງກໍຕາມ ເລື່ອງເຫຼົ່ານີ້ ຫາກເຮົາໄດ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານມາຊ່ວຍກໍຈະເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ອີກ 1 ເລື່ອງທີ່ຄວນເຮັດຄື ການເປີດບັນຊີສໍາລັບເງິນທີ່ເປັນຜົນປະກອບການເທົ່ານັ້ນ ເຮົາບໍ່ຄວນນໍາເງິນມາໃສ່ບັນຊີສ່ວນຕົວ ເພາະນັ້ນເຮັດໃຫ້ການຈັດລະບົບບັນຊີບໍ່ແບ່ງແຍກຊັດເຈນ ແລະ ເປັນສາເຫດທີ່ຫຼາຍບໍລິສັດ SMEs ຕ້ອງປີດຕົວລົງ, ເພາະການບໍ່ແບ່ງແຍກບັນຊີໃຫ້ຊັດເຈນບໍ່ຮູ້ວ່າບັນຊີໃດແມ່ນຜົນປະກອບການເຮັດໃຫ້ເຮົາ, ບໍ່ຮູ້ວ່າເງິນຜົນຕອບແທນທີ່ໄດ້ຈາກການລົງທຶນນັ້ນໄດ້ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນເທົ່າໃດ.

 

  1. ເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນ

ການວາງແຜນເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນນັ້ນ ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການຫາສະຖານທີ່ວາງຂາຍຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ບໍລິການ, ທ່ານຄວນແບ່ງສ່ວນພື້ນທີ່ໃຫ້ຊັດເຈນວ່າສ່ວນໃດແມ່ນສໍານັກງານ ແລະ ສ່ວນໃດແມ່ນທີ່ໃຊ້ເກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສ່ວນໃດສໍາລັບການພັກຜ່ອນຢ່າລືມກວດສອບກົດໝາຍໃຫ້ດີ ເພາະວ່າທຸລະກິດບາງປະເພດບໍ່ອານຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນການພາຍໃນທີ່ຢູ່ອາໃສໄດ້ ແລະ ກວດສອບການຕິດຕໍ່ຕ່າງໆພາຍໃນສໍານັກງານວ່າສາມາດໃຊ້ໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ເພາະນັ້ນຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດຕິດຕໍ່ກັບລູກຄ້າທີ່ສົນໃຈໃນຜະລິດຕະພັນຂອງເຮົາໂດຍກົງໄດ້.

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here