Waste Pro Collection ຮັບກໍາຈັດຂີ້ຫຍື້ອ

0
532

ບັນຫາໜັກຂອງສັງຄົມເມືອງໃຫຍ່ “ຂີ້ເຫຍື້ອ” “ຂີ້ເຫຍື້ອ” “ຂີ້ເຫຍື້ອ”!!!

ແຕ່ມີຕົວຊ່ວຍແລ້ວ!

Waste Pro Collection ຮັບກໍາຈັດຂີ້ຫຍື້ອ

  • ບໍລິການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອແບບເປັນມິດກັບສິ່ງແວັດລ້ອມ ແລະ ເທດສະບານຕ່າງໆ
  • ໃຊ້ລົດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ມີການອອກແບບເໝາະສົມກັບສະພາບໜ້າງານ ແລະ ບໍ່ສ້າງຄວາມເປີ້ເປື້ອນລະຫວ່າງດໍາເນິນງານ
  • ຈັດການ ນໍາຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ສາມາດນໍາມາເຂົ້າຂະບວນການຜະລິດເພື່ອນໍາມາໃຊ້ໃໝ່
  • ບໍລິການບໍາບັດນໍ້າເສຍ
  • ມີຖັງແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ

ລູກຄ້າຜ່ານມາທີ່ໃຊ້ບໍລິການສໍາລັບພາກທຸລະກິດມີຄື: Vientiane Center, ວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ, ປໍ້ານໍ້າມັນ ປຕທ ນາໄຊ, ບໍລິສັດເບຍລາວ ຈໍາກັດ, ຮ້ານຕໍາມົ້ວ…

ອີກໜຶ່ງບໍລິການທີ່ຄົບວົງຈອນ ມາຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ ສໍາລັບພາກສ່ວນໃດທີ່ສົນໃຈໃຊ້ບໍລິກການ ສາມາດຕິດຕາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່:

Facebook page: Waste Pro Collection

http://www.wasteprogroup.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here